Den rekommenderade litteraturen för den här uppgiften var min lärares uppsats om visuell retorik, så först skulle jag vilja ge Amer lite beröm. Bra där, Amer! Det var en välskriven uppsats och där stod många intressanta saker, särskilt i förarbetet.

Psykologiska effekter

Typografi ska egentligen vara osynlig och skapa så få associationer som möjligt, för det mesta. Det ska mest vara fint i största allmänhet. Estetiskt tilltalande, harmoniskt och behagligt för ögat, men annars endast ett medel för att förmedla textens mening—inte i sig någon bärare av mening. I vissa fall har dock valet av typsnitt en hel massa att säga. Speciellt om det är fråga om ”display”-typen. Går det att garantera att rätt budskap förmedlas med ett typsnitt, oavsett betraktarens härkomst?

Jag tror inte att det finns några helt säkra metoder för interkulturell kommunikation. Ska man vara säker på att  ett meddelande kommer att uppfattas på rätt sätt, så gäller det att sätta sig in i alla olika kontexter där det ska avkodas. Endast då går det att undvika alla fallgropar. Konnotationer bygger på tidigare erfarenheter och de som inte delar erfarenheter kommer inte heller att ha samma konnotationer.

Det finns några erfarenheter som de allra flesta delar. Vi har alla ungefär samma fysionomi, eller annorlunda uttryckt; vi har samma kropp. Alla konnotationer som kan härledas till kroppen är därför mer eller mindre universella. Allmänt tror jag att typografins principer bygger på universella skönhetsideal som har en utgångspunkt i kroppens proportioner. Saker som det gyllene snittet anses ju inte bara vara ett allmänt, mänskligt ideal utan även något som går igen i hela skapelsen. Tänk efter; finns det något skriftsystem i världen som är fult?

Men det handlar så klart fortfarande om att texten ska vara så harmoniskt utformad att den blir osynlig. Det är vid brott mot dessa skönhetsideal som känslor framkallas genom själva typsnittets utseende.

För att göra den sortens konnotationer så allmängiltiga som möjligt bör man nog försöka undvika att använda sig av associationer som har med historiska händelser och vardagliga, kulturella upplevelser att göra. Hårda och mjuka former och former som för tankarna till allmänmänskliga upplevelser som sår, vegetation, eld osv. borde fungera bäst.

Ilska/vrede/sorg

Glädje/lycka/harmoni

Rädsla/fruktan/skräck

Hat

Kärlek

Annonser